આચાર્ય ભરતી -૨૦૧૨(ઓનલાઈન અરજી)


ઓનલાઈન -ફોર્મ ભરો 

રીસીવિંગ સેન્ટર પર જમા કરાવવાના ડોક્યુમેન્ટસ ક્રમ મુજબ ગોઠવવા 

ક્રમ

પ્રમાણપત્ર વિગત

ફોર્મ નં.:

ભરેલું અરજી ફોર્મ (વેબસાઈટ પ્રિન્ટ વાળું)

 √

એચટાટ નં.:

એચટાટ નું પ્રમાણપત્ર

 √

ઉમેદવારનું નામ :

 –

જાતિ:

 –

જન્મ તારીખ:

શાળા છોડ્યાનું પ્રમાણપત્ર

કેટેગરી:

જાતિ અંગેનું પ્રમાણપત્ર

હેન્ડીકેપ:

અપંગતા પ્રમાણપત્ર

વિધવા ઉમેદવાર:

વિધવા પ્રમાણપત્ર

 –

માંજીસૈનીક:

માંજીસૈનીક પ્રમાણપત્ર

૧૦

Creamy Layer Certificate No.:

પ્રમાણપત્ર

(તા.૧/૪/૧૧થી તા.૩૧/૩/૨૦૧૨નુ)

Creamy Layer Certificate Date:

૧૧

Qualification

 Graduation

૧. માર્કસીટ

૨.ટ્રાયલ સર્ટી

 √

 PTC

૧. માર્કસીટ

૨.ટ્રાયલ સર્ટી

 Post Graduation

૧. માર્કસીટ

૨.ટ્રાયલ સર્ટી

૧૨

NCTE નું પ્રમાણપત્ર

PTC/B.ED.

૧૩

અનુભવ પ્રમાપત્ર

(પરિશિષ્ટ-૧)

૧૪

સોગંદનામું

-સોગંદનામું(પરિશિષ્ટ-૨ મુજબ – રૂપિયા પચાસ ના સ્ટેપ પેપર પર- તા. ૨૨/૩/૨૦૧૨ ની જાહેરાત મુજબ )

૧૫

નિયત ફી

૧૦૦/- અથવા ૨૦૦/-

Advertisements