Category Archives: School

સુરક્ષિત: NEW ADMISSION -2014-15 STD-1


આ સામગ્રી પાસવર્ડ સુરક્ષિત છે. તે જોવા માટે નીચે તમારો પાસવર્ડ દાખલ કરો:

Advertisements

સુરક્ષિત: SMC પુન:રચના -૨૦૧૩


આ સામગ્રી પાસવર્ડ સુરક્ષિત છે. તે જોવા માટે નીચે તમારો પાસવર્ડ દાખલ કરો:

School Set-Up


સુરક્ષિત: પ્રાથમિક શિક્ષણ(કાનૂન, નિયમો..)


આ સામગ્રી પાસવર્ડ સુરક્ષિત છે. તે જોવા માટે નીચે તમારો પાસવર્ડ દાખલ કરો:

ઉચ્ચ અભ્યાસ -મંજૂરી ફોર્મ્સ


HTAT-2013 Update


HTAT -2013NEW -1.pdf
HTAT-2013 NEW-2.pdf

HTAT Notification-2013


HTAT_2013_Notification.pdf

સ્લમ નીતિ


સ્લમ નીતિ

ગુજરાત સરકાર એક સ્લમ પોલીસી બનાવવા જઈ રહેલ છે…..આ નીતિ નું નિર્ધારણ કરનાર નિર્માતાઓને નીચે મુજબ વિનંતી છે:-
1. દરેક સ્લમ એરિયામાં રસ્તા સારા બનાવવા,
2. ગટર લાઈન ,પાણી લાઈન માટે રસ્તાની બન્ને બાજુ યોગ્ય જગ્યા મુકવી…
3. દરેક સ્લમ વિસ્તારમાં વસ્તીના ધોરણે શાળા ,શાળા મેદાન માટેની જમીન ફરજીયાત પણે પાકી દીવાલ બનાવી …અનામત મૂકવી/શાળા તુરંત ખોલાવી,
4. ઉપરોક્ત મુદા -૩ ના અનુપાલન થી RTE-2009(શિક્ષણ નો અધિકાર)-ની જોગવાઈઓનું પાલન કરાવવામાં અનુકુળતા રહેશે,
5. દરેક પ્લોટ માલિક ની કુલ જમીનનો ૧૫% જમીન ફરજીયાત પણે કપાત કરવી…બદલામાં બાકી ની જમીન /પ્લોટ કાયદેસર કરી આપવો….
6. જમીન /પ્લોટ ને કાયદેસર કરવા માટે એક ચોરસ મીટર માટે માત્ર =૧/(એક)-રૂપિયો ફી લેવી… ..જેથી ગરીબ વ્યક્તિ ભરી શકે….આ ટોકન ફી તમામ પાસે સરખા ભાવે વસુલાવી….
7. દરેક સ્લમ વિસ્તારમાં એક કોમ્યુનીટી સેન્ટર બનાવવું….જેનું મોનીટરીંગ તેજ વિસ્તારના લોકો એક મંડળ બનાવી કરે…
ઉપરોક્ત -૭ સૂત્રી કાર્યક્રમ પણ ચિંતન કરવા આથી નીતિ-નિર્માતાઓને નમ્ર અપીલ છે….

સ્વામી વિવેકાનંદ


Chronology of Main Events related to Swami Vivekananda

1863 January 12 Birth in Kolkata
1879 Enters Presidency College
1880 Transfers to General Assembly Institution
1881 November First meeting with Sri Ramakrishna
1882-1886 Association with Sri Ramakrishna
1884 Passes B. A. Examination
Father passes away
1885 Sri Ramakrishna’s last illness
1886 August 16 Sri Ramakrishna passes away
Fall Establishes Baranagar Math
December 24 Informal vow of sannyasa at Antpur
1887 January Formal vows of sannyasa at Baranagar Monastery
1890-1893 Travels all over India as itinerant monk
1892 December 24 At Kanyakumari, South India
1893 February 13 First public lecture, Secunderabad, South India
May 31 Sails for America from Mumbai
July 25 Lands at Vancouver, Canada
July 30 Arrives in Chicago
August Meets Professor John Ft. Wright of Harvard University
September 11 First address at Parliament of Religions, Chicago
September 27 Final address at Parliament of Religions
November 20 Begins mid-western lecture tour
1894 April 14 Begins lectures and classes on East Coast
May 16 Speaks at Harvard University
July-August At Green Acre Religious Conference
November Founds Vedanta Society of New York
1895 January Begins classes in New York
June 4-18 At Camp Percy, New Hampshire
June-August At Thousand Island Park on St. Lawrence river, N.Y.
August-September In Paris
October-November Lectures in London
December 6 Sails for New York
1896 March 22-25 Speaks at Harvard University, offered Eastern Philosophy chair
April 15 Returns to London
May-July Gives classes in London
May 28 Meets Max Muller in Oxford
August-September In the Europe for six weeks
October-November Gives classes in London
December 30 Leaves Naples for India
1897 January 15 Arrives in Colombo, Sri Lanka
February 6-15 In Chennai
February 19 Arrives in Kolkata
May 1 Establishes Ramakrishna Mission Association, Kolkata
May-December Tours northwest India
1898 January Returns to Kolkata
May Begins North India pilgrimage with Western devotees
August 2 At Amarnath, Kashmir
December 9 Consecrates Belur Math
1899 March 19 Establishes Advaita Ashrama at Mayavati
June 20 Leaves India for second visit to the West
July 31 Arrives in London
August 28 Arrives in New York City
August-November At Ridgely Manor, New York
December 3 Arrives in Los Angeles
1900 February 22 Arrives in San Francisco
April 14 Founds Vedanta Society in San Francisco
June Final classes in New York City
July 26 Leaves for Europe
August 3 Arrives in Paris for International Exposition
September 7 Speaks at Congress of History of Religions at Exposition
October 24 Begins tour of Vienna, Constantinople, Greece and Cairo
November 26 Leaves for India
December 9 Arrives at Belur Math
1901 January Visits Mayavati
March-May Pilgrimage in East Bengal and Assam
1902 January-February Visits Bodh Gaya and Varanasi
March Returns to Belur Math
July 4 Mahasamadhi

National Symbols


This section introduces you to the National Identity Elements of India. These symbols are intrinsic to the Indian identity and heritage. Indians of all demographics backgrounds across the world are proud of these National Symbols as they infuse a sense of pride and patriotism in every Indian’s heart.

National Flag

National Flag

The National Flag is a horizontal tricolour of deep saffron (kesaria) at the top, white in the middle and dark green at the bottom in equal proportion. The ratio of width of the flag to its length is two to three. In the centre of the white band is a navy-blue wheel which represents the chakra.

The top saffron colour, indicates the strength and courage of the country. The white middle band indicates peace and truth with Dharma Chakra. The green shows the fertility, growth and auspiciousness of the land.

Its design is that of the wheel which appears on the abacus of the Sarnath Lion Capital of Ashoka. Its diameter approximates to the width of the white band and it has 24 spokes. The design of the National Flag was adopted by the Constituent Assembly of India on 22 July 1947.

More on National Flag…

National Anthem

The National Anthem of India Jana-gana-mana, composed originally in Bengali by Rabindranath Tagore, was adopted in its Hindi version by the Constituent Assembly as the National Anthem of India on 24 January 1950. It was first sung on 27 December 1911 at the Kolkata Session of the Indian National Congress.

The complete song consists of five stanzas. The first stanza contains the full version of the National Anthem.

Playing time of the full version of the national anthem is approximately 52 seconds. A short version consisting of the first and last lines of the stanza (playing time approximately 20 seconds) is also played on certain occasions.

More on National Anthem…

National Song

The song Vande Mataram, composed in Sanskrit by Bankimchandra Chatterji, was a source of inspiration to the people in their struggle for freedom. It has an equal status with Jana-gana-mana. On January 24, 1950, the President, Dr. Rajendra Prasad came up with a statement in the Constituent Assembly, "the song Vande Mataram, which has played a historic part in the struggle for Indian freedom, shall be honoured equally with Jana Gana Mana and shall have equal status with it."

The first political occasion when it was sung was the 1896 session of the Indian National Congress. The song was a part of Bankimchandra’s most famous novel Anand Math (1882).

More on National Song…

State Emblem

State Emblem

The state emblem is an adaptation from the Sarnath Lion Capital of Ashoka. In the original, there are four lions, standing back to back, mounted on an abacus with a frieze carrying sculptures in high relief of an elephant, a galloping horse, a bull and a lion separated by intervening wheels over a bell-shaped lotus. Carved out of a single block of polished sandstone, the Capital is crowned by the Wheel of the Law (Dharma Chakra).

More on State Emblem…

National Bird

National Flag

The Indian peacock, Pavo cristatus, the National Bird of India, is a colourful, swan-sized bird, with a fan-shaped crest of feathers, a white patch under the eye and a long, slender neck. The male of the species is more colourful than the female, with a glistening blue breast and neck and a spectacular bronze-green tail of around 200 elongated feathers. The female is brownish, slightly smaller than the male and lacks the tail. The elaborate courtship dance of the male, fanning out the tail and preening its feathers is a gorgeous sight.

More on National Bird…

National Animal

National Animal

The magnificent tiger, Panthera tigris is a striped animal. It has a thick yellow coat of fur with dark stripes. The combination of grace, strength, agility and enormous power has earned the tiger its pride of place as the national animal of India.

More on National Animal…

National Flower

National Flag

Lotus (Nelumbo Nucipera Gaertn) is the National Flower of India. It is a sacred flower and occupies a unique position in the art and mythology of ancient India and has been an auspicious symbol of Indian culture since time immemorial.

India is rich in flora. Currently available data place India in the tenth position in the world and fourth in Asia in plant diversity. From about 70 per cent geographical area surveyed so far, 47,000 species of plants have been described by the Botanical Survey of India (BSI).

National Identity Elements of India

This section introduces you to the National Identity Elements of India. These symbols are intrinsic to the Indian identity and heritage. Indians of all demographics backgrounds across the world are proud of these National Symbols as they infuse a sense of pride and patriotism in every Indian’s heart.