સુરક્ષિત: લોકસહકારથી થયેલ કામો


આ સામગ્રી પાસવર્ડ સુરક્ષિત છે. તે જોવા માટે નીચે તમારો પાસવર્ડ દાખલ કરો:

Advertisements

બાલસભા વિભાગ


બાલસભા વિભાગ આજે શરુ કરેલ છે .

 પ્રાકકથન:-

આ વિભાગમાં પ્રાથમિક શાળાના બાળકો ની ક્ક્ષા – ક્ષમતા મુજબની સામગ્રી રજૂ કરવામાં આવશે, જે નીચે મુજબ રહેશે. બાળ વાર્તાઓ, બાળ રમતો, ચિત્રો, માનસિક વિકાસ માટેની રમતો તથા શિક્ષણ સંબંધિત અન્ય સંદર્ભ સાહિત્ય અને સામગ્રી રજૂ થશે , જેનો દરેક લાભ લે તેવી અપેક્ષા.

આ વિભાગને લગતી પ્રગટ કરવા જેવી સામગ્રી આપની પાસે હોય તો, નીચેના ઇ-મેઇલ પર મોકલવા વિનંતી. આપનું  નામ અને બ્લોગ/વેબસાઇટ નું નામ અહી પ્રગટ કરવામાં આવશે.

ઇ-મેઇલ ID:- vkm@live.in

===================================================================

Introduction:-

This section of the level of primary school children – will be the ability of the material presented, which will be as follows. Children’s stories, children’s games, pictures, games and education related to the development of psychological literature and other reference materials will be presented, which is expected to take every advantage.

Specific attention to the content of this section if you have the following e – mail to send the request. Your name and blog / website name will be published here.

E – mail ID: – vkm@live.in

====================બાલ દેવો ભવ========================