CCC -પ્રેક્ટીકલ પરીક્ષા માળખું

કુલ ગુણ :- ૫૦                                                             સમય :૯૦-મીનીટ

પ્રશ્ન:-૧. એક ફોલ્ડર બનાવી -તેને નામ આપો. (સૂચના મુજબ)                    [૦૫]

પ્રશ્ન:-૨. પેઇન્ટ માં એક ચિત્ર દોરો.                                                                [૧૦]
(દા.ત. કુદરતી દ્રશ્ય …)

પ્રશ્ન:-૩. શ્રુતિ ફોન્ટમાં એક ફકરો.                                                                  [૨૦]

પ્રશ્ન:-૪. વર્ડમાં એક ટેબલ બનાવી તેમાં સુચના મુજબ માહિતી લખવી .       [૧૦]

પ્રશ્ન:-૫.  વાઈવા-વોઇસ                                                                               [૦૫]
========================================================
CCC-સૈદ્ધાંતિક પરીક્ષા
કુલ ગુણ :- ૫૦                                                             સમય :૯૦-મીનીટ
====કુલ પ્રશ્નો =૫૦ -દરેક પ્રશ્ન બહુ વિકલ્પી – ABCD – માંથી એક પસંદ કરી સિલેક્ટ કરવું.
દા.ત. (એક પ્રશ્ન)
(૧) ભારત નું ડોમેઈન નામ શું છે ?
[A] br [B] hi [C] in [D] de
(2) NIC-નું પુરું નામ શું થાય ?

Advertisements